ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΗ EVI

Ο δείκτης NDVI είναι η επικρατούσα πολυφασματική εικόνα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ευρωστίας στην γεωργία.  Δυστυχώς, ο NDVI έχει έναν αριθμό εγγενών μειονεκτημάτων. Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματά του είναι ότι τα δεδομένα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ώρα της ημέρας κατά την οποία λαμβάνεται η εικόνα. Αυτό συμβαίνει λόγω της αλλαγής της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει πως η χρησιμοποίηση του NDVI ενέχει τον κίνδυνο να παρέχει ανακριβείς πληροφορίες. Τα αποτελέσματα του NDVI επηρεάζονται επίσης και από άλλους παράγοντες όπως σκίαση ή μορφολογία εδάφους.

 

Για να αποφευχθούν αυτές οι αποκλίσεις έχουμε υιοθετήσει μια νέα, βελτιωμένη έκδοση του NDVI που λέγεται EVI (Βελτιωμένος Δείκτης Βλάστησης). Χρησιμοποιώντας πρόσθετα μήκη κύματος φωτός διορθώνουμε τα σφάλματα που σχετίζονται με τον NDVI. Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα:

NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI)

11:00 π.μ.

02:00 μ.μ.

Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες, ο NDVI δίνει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται σε διαφορετική ώρα μέσα στην ίδια ημέρα. Είναι σαφές πως η ευρωστία των αμπελιών δεν μεταβλήθηκε σε διάστημα 3 ωρών όπως υποδηλώνεται από τις παραπάνω εικόνες. Οι εικόνες NDVI δεν παρέχουν διορθώσεις για τις μεταβολές στις συνθήκες φωτισμού και έτσι λανθασμένα δείχνουν αλλαγές στην υγεία των φυτών χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχουν. Αυτό θα μπορούσε να "παραπλανήσει" τον διαχειριστή κτημάτων, οδηγώντας τον ενδεχομένως σε λανθασμένες ενέργειες.

ENHANCED VEGETATION INDEX (EVI)

11:00 π.μ.

02:00 μ.μ.

Ο EVI χρησιμοποιεί επιπρόσθετα μήκη κύματος, επιπλέον φασματικές πληροφορίες, επιστημονικά αποδεδειγμένους αλγόριθμους και πολλαπλές προσαρμογές/ρυθμίσεις και διορθώνει τις ανακριβείς πληροφορίες του NDVI. Ο EVI διορθώνει τις διαφορές που προκύπτουν από τις μεταβολές των ατμοσφαιρικών συνθηκών και της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, παρέχοντας ακριβή δεδομένα. Έτσι παράγει ουσιαστικά πανομοιότυπους χάρτες που αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την ευρωστία του αμπελιού.

Ιβύκου & Μάτση 44 | Λουτράκι, Τ.Κ.  20300 | info@droneagronomics.com | Τηλ: 27440 26180 | Κιν: 697 9772 603

© 2020 Melior Europa

Greece

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube